Regulamin CSAdams

Regulamin CSAdams

Wstęp

 1. Regulamin CSAdams określa ogólne warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym.
 2. Właścicielem sklepu CSAdams jest firma CS FMN adres korespondencyjny Al. Komisji Edukacji Narodowej 96 lok U15, 02-777 Warszawa, NIP: 521-10-02-783, REGON: 010742449. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: sklep@csadams.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

 1. Sprzedawca – właściciel oraz administrator Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż Towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym https://www.cs.pl/
 2. Sklep – sklep internetowy CSAdams znajdujący się pod adresem elektronicznym https://csadams.pl prowadzony i będący własnością Sprzedawcy.
 3. Zamawiający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w sklepie, prowadząca działalność gospodarczą i niebędąca Konsumentem.
 4. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez sklep. Wszystkie Towary oferowane przez sklep są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności Stron za pomocą Koszyka, poprzedzone wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy.
 6. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Zamawiający składa Zamówienie.
 7. Rejestracja – czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych osobowych w celu założenia Konta.
 8. Dane osobowe – dane Zamawiającego o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia.
 9. Konto – utworzone po dokonaniu Rejestracji Konto, umożliwiające m.in. dokonywanie zakupu Towarów.
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, niebędąca Konsumentem, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych posiadająca Konto w sklepie.
 11. Cena – cena Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich, niezawierająca podatku VAT – cena netto. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 12. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Zamawiający.
 13. Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

§ 2 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. włączona obsługa plików cookies
 4. zainstalowaną przeglądarkę internetową.

§ 3 Warunki ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Zamawiający może dokonać zakupu Towarów uwidocznionych na stronach sklepu.
 2. Regulamin CSAdams jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Zamawiającym a Sprzedawcą. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Zamawiającego na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).
 5. W przypadku wystąpienia problemów gospodarczych w kraju lub za granicą, siły wyższej, lub czynników niezależnych wpływających  na stabilność walut, Sprzedawca może złożyć Zamawiającemu ofertę różną od warunków podanych na stronie sklepu.
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Zamawiającego składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Zamawiający jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Zawartość stron https://csadams.pl stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 8. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach https://csadams.pl mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.
 9. Zawartość witryny internetowej sklepu https://csadams.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej).
 10. Obsługa sklepu realizuje zamówienia i jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00

§ 4 Zakładanie Konta 

 1. Aby założyć Konto należy dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
 3. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu sklepu internetowego i Polityką Prywatności oraz dokonać ich akceptacji.
 4. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym: Moje konto – Sklep CSAdams;
 5. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe w celu utworzenia indywidualnego Konta za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia.
 6. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą Rejestrację oraz zawierającą login oraz hasło Użytkownika.
 7. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
  a. składanie Zamówień
  b. korzystanie z przechowalni, umożliwiającej odkładanie Towarów na później
  c. śledzenie statusu przesyłki kurierskiej, monitorowanie statusów złożonych Zamówień oraz historii zakupów
 8. Login oraz hasło mają charakter poufny.
 9. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@csadams.pl.

§ 5 Złożenie zamówienia

 1. Dokonywanie zakupów w sklepie odbywa się za pośrednictwem Konta lub poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia bez dokonywania Rejestracji albo na adres e-mail sklep@csadams.pl.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)
  b. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
  c. z widoku koszyka kliknąć przycisk „Zamów”
  d. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
  e. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Zamawiającego oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane Zamawiającego, podać adres e-mail oraz numer telefonu
  f. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru)
  g. wybrać sposób płatności
  h. kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
  i. w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 zd. 2.
  j. Przed Złożeniem zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość.
  k. Przed złożeniem zamówienia Zamawiający powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności.

§ 6 Formy dostawy i metody płatności

 1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem przesyłki kurierskiej UPS.
 2. Opłata za doręczenie wynosi netto 30 zł lub w przypadku płatności przy odbiorze 35 zł (przy wadze przesyłki do 30kg), plus ewentualne koszty ubezpieczenia towaru powyżej 5000 zł.
 3. Cena przesyłek powyżej 30 kg jest ustalana z Zamawiającym każdorazowo przed wysyłką towaru.
 4. W wyliczeniu kosztów zakupu doliczany jest ryczałtowy koszt dostawy w wysokości 30zł netto.
 5. Różnica pomiędzy faktycznymi kosztami dostawy a ryczałtem będzie uwzględniona na fakturze i pobrana przed realizacją.
 6. Koszt dostawy ponosi Zamawiający, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Koszty dostawy Towaru są wskazywane Zamawiającemu także w chwili wyrażenia przez Zamawiającego woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Zamawiający może skorzystać z następującej metody płatności: przelew na konto po otrzymaniu faktury proforma albo płatność przy odbiorze.
 8. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

§ 7 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, zgodnie z § 5 Regulaminu oraz po przyjęciu oferty Zamawiającego przez Sprzedawcę.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Zamawiającemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wiadomość e-mail zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Zamawiającego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą.
 3. Zamawiający obowiązany jest do dokonania płatności w terminie określonym w fakturze Proforma. W przypadku płatności przy odbiorze – Zamawiający obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Zamówienia realizowane są w najszybszym możliwym terminie: od 2 do 14 dni po zawarciu umowy sprzedaży i uregulowaniu płatności, a w przypadku płatności za pobraniem po zawarciu umowy sprzedaży.
 5. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach realizacji:
  a) terminem realizacji zamówienia jest najdłuższy podany termin
  b) W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach realizacji zamówienia, Zamawiający ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Zamawiającego liczy się w następujący sposób:
  a) W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b) W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Zamawiającym w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie Zamawiającego żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

§ 8 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Towary fabrycznie nowe i zaopatrzone w gwarancję producenta.
 2. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Zamawiający powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, numer zamówienia lub nr faktury wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega).
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Zamawiającego składającego reklamację, oraz żądanie Zamawiającego w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie.
 9. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania przez Sprzedawcę zamawianego Towaru przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego towaru przechodzą na Zamawiającego także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go Zamawiającemu.
 10. Zamawiający obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
  a. zmiany przepisów prawa,
  b. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  c. Do umów już zawartych będzie obowiązywał regulamin z chwili zawarcia umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory między sklepem a Zamawiającym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.